Infrastrukturni program Center za uporabno jezikoslovje (CUJ), ki ga izvaja zavod Trojina, pokriva vse ravni raziskovalne dejavnosti, od razvoja in vzdrževanja virov, razvoja novih raziskovalnih metod in pristopov, do podpore pri uporabi in izrabi virov v različne namene in tudi pri izdelavi povsem novih jezikovnih virov in tehnologij. Zaradi osredotočenosti na raziskovalno dejavnost, vezano na pismenost, CUJ po eni strani predstavlja edinstven in nujno potreben infrastrukturni program v slovenskem prostoru, po drugi strani pa ponuja možnost povezovanja z drugimi, sorodnimi infrastrukturnimi programi in projekti, ki se mogoče v svojem namenu pismenosti zgolj dotikajo, vendar pa za ekonomično raziskovanje potrebujejo vire in znanja CUJ.

V svojem namenu ter znanjih in izkušnjah sodelavcev ponuja CUJ tehnološko in metodološko sodobne pristope predvsem v sledečih segmentih:

  • Razvoj in analiza pedagoško naravnanih korpusnih virov in jezikovnih orodij za slovenščino, zlasti specializiranih korpusov besedil šolske populacije. Svetujemo raziskovalcem pri rabi tovrstnih korpusov, z njimi tudi sodelujemo pri projektih. Izpostaviti velja predvsem korpus Šolar, ki je zaradi vnesenih jezikovnih popravkov učiteljev edinstven ne samo v slovenskem, ampak tudi v mednarodnem prostoru.
  • Raziskave med uporabniki jezikovnih virov in orodij. S tem pomembnim področjem se v slovenskem prostoru zaenkrat nobena institucija ni načrtno ukvarjala. Tako v prostoru manjkajo empirični podatki o navadah in potrebah različnih tipov uporabnikov, podatki, ki so nujni pri snovanju kakršnihkoli jezikovnih virov. Sodelavci CUJ so v letu 2015 izvedli kar nekaj študij med uporabniki, njihovo število (in obseg) pa imamo namen v prihodnjih letih samo povečati, tudi s povezovanjem z drugimi slovenskimi in mednarodnimi institucijami.
  • Izdelava, testiranje in implementacija sodobnih metod za leksikografsko analizo podatkov. Velik poudarek pri sodobnih metodah je iskanje najbolj ekonomičnega in sodobnega načina analize jezikovnih podatkov, ki pa vseeno prinaša enako, če ne celo večjo zanesljivost podatkov in rezultatov. Z znanji in izkušnjami sodelujemo v pomembnih slovarskih projektih za slovenski prostor, rezultate predstavljamo tako slovenski kot mednarodni strokovni javnosti.
  • Popularizacija jezikovnih virov med raziskovalci in širšo populacijo. Gre za še en pomemben segment področja jezikovne opremljenosti za slovenščino, saj projekti, ki razvijajo jezikovne vire in tehnologije, ponavadi ne namenijo veliko pozornosti in sredstev promociji in diseminaciji izdelanih virov. Naše izkušnje sodelovanja pri projektih, kot je bila serija Jezikovnotehnoloških izobraževanj učiteljev (2012-2014) jasno kažejo na to, da je treba uporabnike naučiti uporabljati vire. Del prizadevanj v tej smeri predstavlja tudi Portal jezikovnih virov.