Center za uporabno jezikoslovje (CUJ) je infrastrukturni program (I0-0051), ki ga financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS).

CUJ zagotavlja podporo raziskovalni dejavnosti za zavodu Trojina, hkrati pa tudi vsem raziskovalcem in raziskovalnim programom, ki se ukvarjajo z uporabnim jezikoslovjem, zlasti (bralno) pismenostjo, ter sorodnimi raziskavami v humanistiki in družboslovju. Temeljni cilj infrastrukturnega programa je oblikovati enotno infrastrukturno točko za vse, ki se ukvarjajo z raziskavami pismenosti ter implementacijo raziskovalnih rezultatov v pedagoško prakso.

Pismenost je ena najpomembnejših spretnosti za sporazumevalno zmožnost posameznika in posledično njegovo funkcioniranje v družbi. Kljub perečemu problemu nizke (bralne) pismenosti v Sloveniji pri nas še vedno primanjkuje raziskav, ki bi se problematike lotevale z jezikoslovnega vidika, kot je npr. preučevanje vloge in vpliva standardnega in nestandardnega jezika na opismenjevanje, analiza jezikovnih težav mladih pri tvorjenju besedil, analiza težav odraslih pri razumevanju dokumentov in pisanju besedil itd. V zadnjih letih je bilo za slovenščino razvitih veliko jezikovnih virov in orodij, ki zdaj omogočajo takšne analize, vendar pa število na njih temelječih raziskav ostaja majhno. To je lahko tudi posledica dejstva, da v slovenskem prostoru primanjkuje infrastrukture, ki bi bila tako v tehničnem kot vsebinskem smislu osredotočena na problematiko pismenosti. Zavod Trojina, v okviru katerega deluje CUJ, je med vodilnimi inštitucijami v državi na področju seznanjenosti s sodobnimi jezikovnimi tehnologijami in načini njihove izrabe, se intenzivno ukvarja z jezikoslovnimi raziskavami, povezanimi s pismenostjo, prav tako pa uspešno aplicira rezultate raziskovalnega dela v pedagoško prakso.